Eğitim - XML


IDTerimAçıklama
1231sözlü-yazılı anlatım1. Düşüncelerin seçilmesi, sıraya konması, geliştirilmesi ve yazılı ya da sözlü olarak düzgün bir biçimde anlatılması işi. 2. Birtakım öğeleri bir bütün elde etmek amacıyla birleştirme, kaynaştırma işlemi ya da sanatı. 3. Öğrencilere anadillerini doğru, e
1232spor yurduSpor etkinliklerini okulun doğal çalışmaları içinde düzene bağlamak ve öğrencileri sporun türlü dallarında yetiştirmek amacıyla lise ve dengi okullarda kurulan dernek.
1233suçlu çocuk1. İçinde yaşadığı toplumun gelenek ve törelerine karşı koyan çocuk. 2. Sürekli olarak yasaları çiğneme eğilimi gösteren çocuk. 3. Okul ya da benzeri eğitim kurumlarının koyduğu kurallara uymamakta direnerek sık sık suç işleyen çocuk.
1234suçluluk duygusuBireyin birtakım toplum törelerine, yasalara aykırı davrandığı sanısına kapılması ya da öyle davrandığını anlaması sonucu içinde bulunduğu gergin ruh durumu.
1235süreç1. Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü. 2. Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi.
1236sürekli eğitim1. Tam gün okul ya da üniversite öğrenimini bitiren ya da belli bir öğrenim basamağından ayrılan gençler ile yetişkinlere yaşamları boyunca sürekli olarak öğrenme ve yetişme olanakları sağlanmasını öngören eğitim anlayışı. 2. Özel nitelikte okullar, eğiti
1237sürekli hayat durumlarıBireyin, çocukluktan başlayarak erginlik ve yetişkinlik çağında değişik biçimlerde sürekli olarak karşılaştığı sorunlar.
1238süt çocuğuBir yaşını doldurmamış, genellikle emzirme döneminde bulunan çocuk.
1239şarkı dağarcığıÖğrencilerin okulda öğrendikleri ya da öğrenmeleri öngörülen değişik türde şarkıların tümü.
1240tabiat bilgisiÖğrencilere doğal olayları gözleme ve inceleme yollarını öğretmek, doğa ve doğal olaylar ile insan yaşayışı arasındaki ilişkileri kavratmak, doğal çevreyi iyileştirme alışkanlığı kazandırmak, doğal güzellikleri duyurabilmek ve onlarda doğa sevgisini uyand
1241takvim yaşıBireyin doğum gününden başlayarak, hesaplanan güne dek yaşadığı, yıl, ay ve gün olarak belirlenmiş süre.
1242tamalgı1. Algının belli bir konu ya da nokta üzerinde toplanması, öğrenilenin tam olarak bilincine varılması durumu. 2. Bir kimsenin yeni öğrenilen şeyi daha önceki yaşantılarıyla bütünleştirmesi, kaynaştırması işlemi. 3. Algıdan daha üstün ve daha karmaşık bir
1243tamamlama maddesiBir ya da birden çok bölümü eksik bırakılan bir cümlenin, bir tanımın tamamlanmasının istenildiği test sorusu.
1244tanıma1. Daha önce bilinen bir şeyi, bir kimseyi anımsama. 2. Bir şey ya da bir kimse ile ilgili doğru ve tam bilgisi bulunma. 3. Var olan bir şeyi algılama.
1245tanıma maddesiSınava giren kimseden, iki ya da daha çok sayıda yanıttan doğru olanını tanıyıp seçmesi istenilen test sorusu, bk. anımsatma maddesi.
1246tanısal teknikKılavuzlukta öğrencinin özel yeteneklerini, güçlük ve ilgilerini öğrenmek için tanısal testler uygulanmasını, onun yaşamı ve ruhsal gelişimiyle ilgili yazı ya da dosyalar üzerinde yapılan çözümlemelerin incelenmesini ve görüşmeler sonucu elde edilen birey
1247tanısal testlerDeneklerin belli bir gelişme ve öğrenme alanıyla ilgili olarak güçlü ye güçsüz yönlerini tanımak amacıyla uygulanan testler.
1248tanısızlıkBildik nesneleri ya da durumları tanıyamamak biçiminde kendini gösteren algı yetersizliği.
1249tanrıbilimTanrı'nın varlığı ve nitelikleri üzerinde ileri sürülen bilgi, görüş ve inançları yöntemli biçimde inceleyen bilim dalı.
1250tarama testiBelli bir konu ya da alanda genel başarıyı ölçen ve bireylerden çok, kümelerin durumunu saptamak için uygulanan test.
1251tarama yöntemiTarama listesi, görüşme vb. araçlardan yararlanarak var olan bir durumu en son özelliğiyle saptama amacını güden ve öğrencilerin başlıca eğilimlerini ortaya çıkarmaya, karşılaştırmalar yapmaya, sanılamaya yarayan bir araştırma yolu.
1252tarım eğitimi1. İleride tarımla ilgili iş ya da görevlerden birini seçeceklere verilen meslek eğitimi. 2. İlk ve orta dereceli okul öğrencilerine kılgısal tarım bilgi ve becerileri vermek, onlarda doğa ve toprak sevgisi uyandırmak, ilgili öğrencileri tarım alanına yön
1253tarım meslek okuluÇiftçi çocuklarının tarımsal üretime daha yeterli biçimde katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Tarım Bakanlığına bağlı kimi kurumlarda ve çiftliklerde açılan, ortaokula dayalı ve öğrenim süresi üç yıl olan okul.
1254tarih1. Ulusların geçmişte oluşturdukları kültür ürünlerini, yaptıkları savaşları, kurdukları siyasal ve ekonomik ilişkileri yöntemli bir biçimde inceleyen, geçmişe değgin olayları yer ve zaman göstererek gerçeğe uygun biçimde açıklayan bilim dalı. 2. Öğrencil
1255tartışmaBirbirine aykırı düşünce, görüş ve tutumların karşılıklı savunulması.
1256tasarıBelli bir amaç doğrultusunda, öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan öğrencileri sorun çözme, çevre inceleme, türlü araçları kullanma gibi eğitsel değer taşıyan etkinliklere yönelten çalışma planı.
1257tasarı yöntemiDers konuları ve ünitelerinin, öğretmenin kılavuzluğu altında küçük öğrenci kümelerince ödev olarak işlenmesi temeline dayalı bir öğretim yöntemi, bk. etkinci yöntem.
1258tasarım1. Bir şeyin biçimini zihinde canlandırma işi ya da tasarlanan biçim. 2. Önceki bir algının yeniden canlandırılması.
1259tatil dinlenekleriOkul çağındaki çocukların ve gençlerin yaz tatillerini kırlık yerlerde ya da deniz kıyılarında, sağlık kurallarına uygun ve toplumsal ilişkileri geliştirici bir ortam içinde geçirmeleri için resmî ya da özel eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve gönüllü d
1260tavanTest aracılığıyla ölçülen yeteneğin en üst sınırı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir