Eğitim - XML


IDTerimAçıklama
1411yazılı yoklamaBelli bir süre içinde uygulanan öğretim programıyla ilişkili olarak öğrencilerin ilerleme derecelerini ve başarılarını saptamak amacıyla ders öğretmenince yapılan, kalem ve kâğıt kullanmaya dayalı küçük sınav.
1412yazılma.Bir okula, bir üniversiteye ya da kursa girme işlemi.
1413yazılma ücretiBir öğretim kurumuna yazılırken öğrenciden ya da velisinden alınan para.
1414yazılma ve kabulBir aday öğrencinin başvurduğu öğretim kurumuna girmesi için gerekli yazılı işlemleri yaptırması ve asıl öğrenci olarak okula alınması.
1415yazma yitimiEllerinde, parmaklarında hiç bir sakatlık olmamasına karşın ruhsal nedenlerle yazma yetisini yitirme.
1416yazmanlık okuluResmî ve özel iş alanlarına gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış yazmanlar yetiştiren iki yıllık yüksek meslek okulu.
1417yedek testBir testin eşdeğerli ya da benzeri olan öteki biçimlerine verilen ad.
1418yedek test güvenirliğiBir testin yedek ya da birbirine benzer biçiminden elde edilen sonuçlar arasındaki bağlılaşma.
1419yeni okulÇağın ve günün eğitim amaç ve ilkelerine uygun programların, yöntem ve tekniklerin uygulandığı okul.
1420yer algısı testleriSanayide, özellikle mühendislik alanında kullanılan ve deneklerin yer algısı ile ilgili olarak uyguladıkları yöntemleri, sorun çözme özelliklerini, güçlükler karşısında gösterdikleri tepkileri saptamaya yarayan testler.
1421yerbilim1. Yerküresinin oluşunu, yapısını, kaya ve maden türlerini inceleyen bilim. 2. Öğrencilere yerküresinin genel yapısı, yer kabuğunun değişmesine etmen olan iç ve dış güçler, yer kabuğunun devinimleri, doğal enerji kaynakları ile yer tarihi üzerinde temel b
1422yerel toplumYeryüzünün belli bir bölgesinde yaşayan ve düşünce, duygu, ilgi ve uğraşı bakımından ortak özellikler taşıyan, kimi durumlarda aralarında akrabalık bağları da bulunan insan topluluğu.
1423yerinden yönetimEğitim programlarını yerel gereksinmelere uydurmada yerel orunlara, okul yöneticilerine ve öğretmenlere özgürlük tanıyan yönetim biçimi.
1424yerleştirme bölümüÜniversite, akademi ve yüksek okullara giriş koşulları, açık işler, burs yarışmaları gibi konularda bilgi toplayıp bunları öğrencilere duyuran, istedikleri yüksek okul ve işlere girmelerinde onlara yol gösteren okul kılavuzluk bölümü.
1425yetenek1. Herhangi bir şeyi öğrenmek, bir işi yapmak ve tamamlamak ya da bir duruma başarıyla uymak konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç. 2. Kişinin kalıtımsal olarak öğrenmesini çerçeveleyen sınır. 3. Dışarıdan gelen bir etkiyi alabilme gücü.
1426yeterlik eğitimiBir görev dalında ya da belli bir konuda ön bilgili ve yetenekli kişilerin, bu bilgi ve yeteneklerini güçlendirmeye yarayan ve bu gibi kimselere gerekli yeterliği kazandıran eğitim.
1427yetiGeleneksel olarak bellek, usavurma, algılama ya da imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri. a. bk. zihin yetileri.
1428yetişkin1. Bedensel, ruhsal ve duygusal bakımdan olgunluğa erişmiş olan kimse. 2. Yasaların belirttiği belli bir yaşı aşmış olup toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda olan genç insan.
1429yetişkinler eğitimi1. Resmî ya da özel kuruluşlarca yetişkinlere türlü alanlarda bilgi kazandırmak ve anlayışlarını geliştirmek amacıyla düzenlenip yürütülen planlı eğitim etkinlikleri. 2. Yetişkin yurttaşların çalışma güçlerini arttırmak, yaşayış düzeylerini yükseltmek, ul
1430yetişmen öğretmenGöreve yeni atanmış olup tecrübeli bir ya da birkaç öğretmenin gözetimi altında eğitim ve öğretim çalışmalarına katılarak kendini yetiştirmekte olan öğretmen, bk. asil öğretmen.
1431yetiştirici öğretimHerhangi bir alanda, bir konuda yetersizliği görülen bir öğrenciyi ya da öğrenci kümesini yetiştirmek amacıyla yapılan özel öğretim.
1432yetiştirimBir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi.
1433yetiştirme yurduAnası babası olmayan ya da anası babasınca bırakılan ve haklarında koruma kararı alınan (olağan, olağandışı, toplumdan kaçan ve özürlü) 7-18 yaşlarındaki çocukların aile ocağına benzer bir ortam içinde barındırılıp yetiştirildikleri bir eğitim kurumu.
1434yığın eğitimiSorunlarını anlama ve çözme, yaşayış düzeylerini yükseltme konularında büyük halk yığınlarına gerekli bilgi ve becerileri kazandırma, toplum kalkınmasına katılmada onlara yardım etme amacını güden eğitim düzeni.
1435yıllık planÖğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönet
1436yokçuluk1. Birey üstü .gerçek ve değerleri yadsıyan, gerçeğin nesnel bir temeli bulunmadığını ileri süren görüş her türlü gerçek varlığı yadsıyan aşırı kuşkuculuk. 2. Dine, ahlak ilkeleri ve yükümlülüklerine, yerleşik yasa ve kurumlara karşı kökten inançsızlık.
1437yoklama1. Verilmiş bir ders, işlenmiş bir konu ya da tamamlanmış bir ünite ile ilişkili olarak öğrencilerin başarı durumlarını anlamak için ders öğretmenince yapılan kısa süreli, küçük sınav. bk. sözlü yoklama, yazılı yoklama. 2. Öğrencilerin derste (derslikte,
1438yoksundurmaBir disiplin suçu işlemiş olan öğrencinin belli bir süre spor yarışmaları, okul gezileri gibi etkinliklere katılmaktan alıkonması.
1439yorumlama1. Sayılamada bölümlenen ve çözümlenen ham bilgileri değerlendirme ve anlamlı kılma işi. 2. Öğretim sırasında açıkça anlaşılmayan söz, düşünce ve görüşlere açıklık kazandırmak için kimi durumlarda kişisel kanılara da yer verilerek yapılan açıklama.
1440yönelim1. Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlarda kendi yönünü, tutumunu belirlemesi. 2. Bir kimsenin türlü ilişkiler içinde yer ve zamanı seçme, koşulları değerlendirme konusunda bilinçli olarak davranması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir