Eğitim - XML


IDTerimAçıklama
211cinsel ayrılıklarBireyin sadece cinslik durumuna bağlı olan ve daha pek küçük yaşlardan başlayarak görülen zihinsel, bedensel, toplumsal ve heyecansal özelliklerde kendini belli eden ayrılıklar.
212cinsel eğitim1. Üremeyle ilgili konular ve sorunlar üzerinde çocukları ve gençleri aydınlatmak amacıyla yapılan eğitim. 2. Bireye, cinsel içtepi ve davranımlarını denetleyebilme gücünü vermek amacıyla yapılan eğitim. 3. Kadın ve erkek cinsleri arasında ortaya çıkan ru
213cinsel ilgi1. Cinslik örgenlerine ve cinsel ilişkilere karşı gösterilen ilgi. 2. Bir cinsin öteki cinse karşı gösterdiği ilgi.
214cinsel olgunlukÜreme ergenlerinin olağan biçimde çalışmaya başlaması ve cinsel ilişkilerin ruhsal yönden istenilen ölçütlere göre gelişme göstermesi durumu.
215coğrafya1. Yeryüzünün bugünkü durumu ile yeryüzüne özgü olayları tanıtan ve açıklayan bilim. 2. Orta dereceli okullarda öğrencilere yeryüzünün yapısı, özellikleri, zenginlikleri insanın doğal ve toplumsal çevresiyle olan ilişkileri doğal kaynaklardan yararlanma y
216cümle tamamlama (testi)Öğrenciden kısa cümleleri tamamlaması istenilen ve kimi durumlarda sözlü olarak da uygulanabilen bir yansıtıcı teknik ya da test türü.
217cümle yöntemiOkuma öğretiminde öğrencilere gerekli becerilerin, sözcük tanımaya ve çözümlemeye geçmeden, cümle bütünlüğü içinde kazandırılması amacını güden yöntem
218çabaBir ereğe varmak, herhangi bir engeli aşmak için harcanan zihinsel ya da bedensel güç.
219çağcıl eğitimFelsefesi, ilkeleri, kapsamı ve yöntemi ile çağa uygun eğitim.
220çağrışım1. Yer, zaman, neden, etki ve sonuç bakımından aralarında birlik, benzerlik ya da karşıtlık gibi ilişkiler bulunması dolayısıyle düşüncelerin kendiliğinden birbirini ansıtması olayı. 2. Ruhsal etkinlikler ve durumlar arasında kurulan görevsel ilişkiler.
221çağrışım deneyleriÇocukların düşünce ve duygu bakımından özlemlerini, gelişme ve ilerlemelerini öğrenmek amacıyla yapılan, kimi de suçluları incelemek için yararlanılan ruhsal deneyler.
222çağrışımcılık1. Tüm zihinsel işlemleri ve usun bütün ilkelerini düşüncelerin çağrışımı ile açıklamaya çalışan felsefe görüşü. 2. Nedensellik ve ereklilik gibi zihinsel ilkelerin aslında sürekli yaşantılar sonucu elde edilen alışkanlıkların ürünü olduğunu ileri süren ö
223çağrışımlı öğrenmeUyaran ile tepki arasındaki bağlantı dolayısıyle kimi durumlarda rasgele oluşan öğrenme.
224çalışma alışkanlığı1. Gerekli olanaklar sağlandığında öğrencinin her zaman çalışmaya hazır ve istekli olma durumu. 2. Öğrencinin düzenli, düzensiz ya da verimli, verimsiz benimsediği çalışma biçimi.
225çalışma salonuÖğrencilerin, bir ya da birkaç öğretmenin gözetimi altında ders çalıştığı yer.
226çapraz geçerlemeİki ya da ikiden çok örneklemeye dayanan geçerleme.
227çarpıklıkBir dağılımın, bakışımlı durumdan ya da aritmetik ortalama çevresindeki dengeden uzaklaşma eğilimi göstermesi.
228çatışma1. Aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit derecede çekici dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal durum. 2. Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.
229çeldiriciÇoktan seçmeli ya da eşleştirmeli bir test maddesinde yer alan herhangi bir yanlış karşılık ya da seçenek.
230çerçeve programGenel amaçları, ilkeleri, yöntemleri ve kimi durumlarda araç ve gereçleri merkezden saptanmakla birlikte öğrenim yaşantılarının seçimi, günlük çalışma çizelgelerinin yapılması, uygulama sırasında ortaya çıkan sorunların çözülmesi gibi konularda yerel okul
231çevirici1. Üniversitelerde sözlü ve yazılı çeviri işlerinde geçici ya da sürekli olarak çalıştırılan kimse. 2. Resmî ya da özel olarak çeviri işleriyle uğraşan kişi.
232çevre1. Bireyi etkileyen canlı ve cansız varlıklar ile bütün güç ve koşulların toplamı. 2. Organizmayı içten ya da dıştan uyaran şeylerin toplu adı. 3. Varlığın, içinde oluştuğu ve yaşamını sürdürdüğü ortam.
233çevre gezisiİşlenmekte olan belli bir ünite ya da konu ile ilgili olarak, öğrencilere ilk elden halkı kimi canlı yaşantılar kazandırmak amacıyla okul yöresinde düzenlenen gezi.
234çevre halkıbk. yerel toplum.
235çevre incelemesi1. Bir öğrencinin ya da bir öğrenci kümesinin kendilerini kuşatan doğal ve toplumsal çevreyi incelemeleri, çözümlemeleri işi. 2. Çevrebilim araştırmalarına verilen ad.
236çevre kaynaklarıOkul çevresinde bulunan ve eğitsel değer taşıyan müze, tiyatro, mahkeme, kitaplık, park gibi yerler ile kendilerinden yararlanılabilecek önemli kişilere verilen genel ad.
237çevre kuramıBir toplumun kültürünü etkileyen başlıca etmenin iklim koşulları olduğunu ileri süren görüş.
238çevre taramasıBir yerel toplumun belli bir zamandaki toplumsal koşul ve kaynaklarını, türlü kuruluşlarından yararlanma yollarını, kurumsal uygulamalarını saptamak amacıyla yapılan olgusal inceleme.
239çevrebilimDünyada bulunan canlı varlıkların ısı, ışın, yel gibi doğa koşullarına uymada karşılaştıkları sorunlar ile bitki, hayvan ve insanların fiziksel ve doğal çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim.
240çırak okullarıBirtakım sanayi kurumlarının, çıraklık düzeyinde yeterli işçi gereksinmesini karşılamak amacıyla kendi kuruluşları içinde açtıkları meslek okullarına verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir