Gümrük - XML


IDTerimAçıklama
121giriş malıYabancı ülkelerden getirtilip giriş vergileri ödenerek ya da bağışıklıktan yararlanarak yurda sokulmuş olan mal.
122giriş payıMal girişi için saptanan pay.
123giriş vergileriMalın ülkeye girişinde ya da girişi dolayısıyle alınan gümrük vergileri, tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülükler. (Yapılan iş ile ölçülü ve kısıtlı ücretler, giderler bu terimin dışında kalırlar. Yükleme boşaltma ve ardiye ücretleri, hamal ücretleri vb.)
124giriş vergisiBir ülkeye giren mallardan alınan vergi. bk. gümrük vergisi, çıkış vergisi.
125giriş yasağıİnsan, hayvan ve ürünlerin hastalıklardan korunması, malî ve ekonomik zorunluklar ya da güvenlik gibi nedenlerle, kimi malların yurda sokulmalarına konan yasak.
126giriş yolcusuYabancı ülkelerden gelen ve yurda giriş gümrük işlemi yapılan ya da yapılacak olan yolcu.
127gümrüğe göstermeGereken gümrük işlemleri yapılmak üzere, malların yetkili gümrük görevlisine gösterilmesi, verilmesi.
128gümrük1. Yabancı ülkelerden gelen ve yabancı ülkelere giden mal ve yolcular için yasalarla konulmuş yargıları uygulayan, ülkeye giriş ve çıkışta malın bağımlı olduğu gümrük vergisini alan örgüt. 2. Malın yurda girişinde alınan gümrük vergisi, bk. gümrük vergisi.
129gümrük alındısıGümrük vergilerini ödeyene verilen alındı.
130gümrük ambarıGümrüklü mallara özgü ambar.
131gümrük bağışıklığıYurda kesin olarak giren maldan, yasası gereğince gümrük vergisi alınmaması.
132gümrük bildirgesiGümrük işlemlerinin yapılmasında kullanılan bildirge, a. bk. bildirge.
133gümrük bildirmeliğiÜlkeye giren mallardan alınacak gümrük vergisine ilişkin bildirmelik. (Bunda, sayılandırılacak malların niteliği ve vergi sütunları bulunur. Değer bildirmeliğindeki vergi sütununda bu verginin oranı, ölçü bildirmeliklerinde ise vergi aşaması gösterilir.)
134gümrük birliğiİki ya da daha çok gümrük ülkesinin yerini alan tek bir gümrük ülkesi. (Bu birliğe giren ülkeler arasında mal değişinin tümünde ya da bir bölümünde gümrük vergisi, yasak ve kısıntılar kalkar birliğe üye olmayan ülkelerden gelecek mallara tüm üye ülkelerce eşit vergi yani tek bir ortak bildirmelik uygulanır.) a. bk. açık değişme bölgesi.
135gümrük bölgesiBir devlet gümrük yasalarının tam geçerli olduğu bölge.
136gümrük damgasıGümrüklü malların özdeşliğini belirmek ya da bu mallara yetkililerden başkalarının karışmalarını önlemek vb. amaçlarla gümrük yöntem ve yasalarına göre, malların kaplarına ya da içinde bulundukları taşıtların uygun yer ve kapılarına gümrükçü vurulan damga.
137gümrük değeriMalın değeri üzerinden gümrük vergisi alınırken,bu verginin hesaplanmasında temel olan değer.
138gümrük değeri açıklama notlarıGümrük İşbirliği Konseyi'nce yapılmış olan gümrük değeri tanımına ilişkin yine bu Konsey'in yayınlandığı açıklama notları.
139gümrük deneti1. Gümrüğün uygulamakla görevli olduğu yasalara ilgililerin uymalarını sağlamak amacı ile,gümrükçe alınan önlemler ve bu önlemlere uyulup uyulmadığının gümrükçe araştırılması. 2. Dış ülkelerden gelen ya da bu ülkelere giden taşıtların Gümrük Koruma Örgütü'nce gözetilip araştırılması.
140gümrük duvarlarıGümrük vergisinin, yabancı ülkelerden gelen malların yurda akışını kısıtlayıcı ya da önleyici niteliği.
141gümrük geçiş belgesiYurda geçici olarak kalmak için gelen belli yolcuların karayolu taşıtları ile, ev, spor ve gezi malları için girişte vergi inancası olarak kabul edilen ya da bu araç ve malların yurt dışına çıkarılıp belli sürelerde geri getirilmelerinde, gümrük vergisine bağlı tutulmamaları için kullanılan belge.
142gümrük geliriDevlet hazinesince, gümrük vergisinden elde edilen gelir.
143gümrük görevlisiGümrüklerde, özellikle taşra örgütlerinde görevli kişi.
144gümrük gözetim bölgesiKara sınırlarından içeriye ya da deniz kıyılarından açığa doğru, üzerinde gümrüğün özel bir yetkisi bulunan bölge.
145gümrük gözetimiGümrük vergisi ödenmemiş ya da genellikle gümrükle ilişiği kesilmemiş mallar üzerinde gümrüğün gözetme hakkı.
146gümrük işgüderiMalların giriş, çıkış, düzgeçiş gümrük işlemlerini, iyeleri adına kovuşturmaya yetkili kimse.
147gümrük işlemiMal ve yolcuların yurda giriş çıkışlarında gümrüklerce uygulanan işlem.
148gümrük işlemleriYolcu, mal ve taşıtların yurda giriş, çıkış ya da düzgeçişlerine ilişkin olarak yasalarla konulmuş olan ve gümrüklerce uygulanan işlemlerin tümü.
149gümrük kapısıBir ülkenin gümrük yasaları uyarınca mal ve yolcu giriş ve çıkışlarına izin verilmiş yerler, a. bk. gümrük yolları.
150gümrük koruma görevlisiGümrüğün kolluk işlerini yapan görevli.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir