Toplum Bilim - XML


IDTerimAçıklama
301evlenme oranıBelli bir toplum ya da toplumsal kümede belli bir süre içindeki evlenme sayısının, o sıradaki toplam nüfusa oranı.
302evlilikte uyumEşlerden her birinin öbürü ile birlikte uyumlu bir aile yaşamı oluşturup sürdürme yeterliği.
303evrendeşçilikİnsanlık ulusçuluğu ve evren yurttaşlığı görüşlerini ülkü olarak benimseyen öğretilerin ve akımların genel adı.
304evrim1. Bir olgunun gelişmesindeki niceliksel değişmeler. 2. Hem niceliksel hem de niteliksel değişmeleri içine alan devinim olgusu, bk. gelişme.
305evrim kuramı(Darwin) Canlı varlıkların evrimindeki temel etkenlerin değşinim, kalıtım ve ayıklanma olduğunu öne süren kuram.
306evrim ve devrimGelişmenin biri niceliksel, öbürü niteliksel olan ve ayrılmaz biçimde birbiriyle bağlantılı bulunan iki yanı. bk. evrim, devrim.
307eylemBir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası.
308eytişimDoğanın, toplumun ve düşüncenin durmayan bir devinim ve değişim içinde bulunmaları, bunlardaki evrimin her şeyde var olan iç çelişmelerin çatışması sonucu ortaya çıkması olgusu.
309fahişelikGenel anlamında kimi kadınların para karşılığı kendilerini erkeklere satması.
310faşizmGerici, ırkçı ve saldırgan anamalcı öğelerin açık buyurganlığına dayalı düzen.
311felsefeDoğanın ve toplumun varoluşunun, insanın düşünme ve bilme sürecinin yasalarını, başta aktöre, sanat, siyasa olmak üzere kılgılı etkinliklerin oluşumlarını araştıran bilim.
312felsefe tarihiFelsefenin kökenini ve gelişimini, bu gelişimin yasalarını ve aşamalarını, değişik felsefe okulları ve akımları arasındaki çatışmaları inceleyen bilgi dalı.
313felsefede yantutmaDüşünce dizgelerinin, felsefe okullarının bilinçli ya da bilinçsiz olarak belli bir toplumsal düzeni yansıtıp bu düzende çıkarı olanlara yararlı olma amacını gütmesi.
314fetihBir siyasal toplumun bir başkasını güç kullanarak egemenliği ya da denetimi altına alması ve başta ekonomik bakımdan olmak üzere sömürmesi.
315gecekonduTürkiye'de özellikle büyük kentlere göç eden kırsal nüfusun buralarda kamunun ya da özel kişilerin iyeliğindeki toprak parçaları üzerinde kaçak olarak yaptığı, sağlık ve bayındırlık kurallarına uymayan konutlar.
316gecekondu ailesi(İ. Yasa) Kentlerdeki gecekondularda yaşıyan, kırsal kökenli, özdeksel-tinsel değerlerinin bir bölümü kırsal, bir bölümü kentsel nitelikte olan, geçiş durumundaki aile.
317gecekondu topluluğu(İ. Yasa) Gecekondu ailelerinden oluşan topluluk.
318geçerlilikBir ölçünün, bir bilimsel açıklamanın ölçmek ya da açıklamak istediği şeyi gerçekten ölçmekte, açıklamakta olması niteliği.
319geçiş bölgesiTürlü uygulayımsal ve ekonomik etkenler sonucu elverişsiz bir alan kullanım biçiminin oluştuğu ve böylece yaşama koşullarının kötüleştiği kent bölgesi.
320gelenekBir toplumda, bir toplulukta, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen tinsel ekin öğelerinin her biri.
321gelenekçilikToplumsal kurumları ve inançları yalnızca geçmişten süregeldikleri için benimseyen, saygın tutan, destekleyen, yeni ekin öğelerini ise değersiz sayan tutum ya da öğreti.
322gelir düzeyiBir bireyin, toplumsal kümenin ya da toplumun, başta üretim olmak üzere türlü etkinlikler yoluyla sağlayabildiği yaşama düzeyi.
323gelişmeYalından karmaşığa, aşağı olandan üstün olana doğru ilerleyen, olayların iç eğilimlerinin ve özünün aydınlanmasını sağlayan, yeninin ortaya çıkmasına götüren kendi kendine devinim süreci.
324gelişmekte olan ülkebk. gelişmemiş ülke.
325gelişmemiş üikeTürlü tarihsel etkenler nedeniyle sanayileşememiş olan, üretimi ilkel uygulayımlı tarıma dayalı, eğitim düzeyi düşük kalmış, toplumsal ve ekinsel bütünleşmesi tam anlamıyla gerçekleşememiş, genellikle Batılı anamalcı toplumlarca sömürülmüş ya da sömürülme
326genel anlambilimDili oluşturan sözcüklerin toplumsal çerçeve içinde anlam kazanmaları sürecini inceleyen bilgi dalı.
327genel doğum oranıbk. doğum oranı.
328genelleme1. Mantıksal bir işlemle özelden genele, daha az genel olan bilgiden daha genel olan bilgiye geçiş 2. Bu işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası ve kuramı.
329genelleştirilmiş başkasıBireyin özümlediği ve benliğinin bir parçası durumuna getirdiği işpaylarının ve toplumsal kalıpların toplamı.
330genörgütYetkilerin biçimsel olarak saptanıp aşama sıralarına ayrıldığı, her orunun hak ve ödevlerinin inceden inceye ve katı biçimde tanımlanmış bulunduğu örgüt.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir