Toplum Bilim - XML


IDTerimAçıklama
361halk anamalcılığıÜretim araçları iyeliğini elbirliklerine, halka açık ortaklıklara kazandırarak, halkı özel anamalcılara ve devlet görevlilerine karşı korumayı amaçlayan siyasal-ekonomik görüş.
362halk bilgisiBir halkın yaşayan bilgileri, sanatları, inançları, atasözleri, türküleri, masal ve destanları, gelenekleri vb. nin tümü.
363halkbilimHalk bilgisini inceleyen bilim dalı.
364hastalık oranlarıBir toplum nüfusunda belli bir zamanda değişik hastalıkların ortaya çıkma sıklığı.
365hayvan toplumbilimiHayvan toplumlarının kuruluş ve işleyişini inceleyen bilim dalı.
366hayvan toplumlarıİçgüdüsel olarak toplu durumda yaşayan, üyeleri arasında belirli bir örgütlenme ve işbölümü bulunan hayvan toplulukları (arılar, karıncalar, maymunlar vb.).
367hısımlık1. Bir ailede baba ve erkek üyeler yoluyla oluşan kan yakınlığı. 2. Bu tür yakınlıktan oluşan yakınlık kümesi.
368hoşlanım acı ilkesi(Freud) İnsanın davranışlarının, ilk çocukluk döneminde karşılaştığı ve yaşamı boyunca süregiden isteklerinin yerine getirilmesini isteme (hoşlanım) içgüdüsü ile bunların sınırlandırılması gerçeği ve özellikle ölüm içgüdüsü (acı) arasındaki çatışmaların e
369huyKişinin dirimbilimsel özellikleri ve toplumsal-ekinsel çevre koşulları içinde oluşan, ruhsal etkinliklerini belirleyen, ırasının coşkusal yanlarının ve genel olarak bireysel özelliklerinin toplamı.
370hükümetDevlet işlerini yürütmekle görevli kuruluşlar ve kişiler.
371ıraİnsanın etkinliklerine, yaşama koşullarına bağlı olan ve eylemlerinde açığa vurulan durağan düşünüş özelliklerinin tümü.
372ırk iyileştirmeciliğiToplumsal eşitsizliklerin insanlar arasındaki ruhsal ve fizyolojik ayrılıklardan ileri geldiğini öne sürerek, insan ırkının düzeltilmesini amaçlayan ırkçı bir öğreti.
373ırk karışımıIrkların, budunların karşılıklı ilişkileri sırasında ortaya çıkan evlilik içi ya da evlilik dışı birleşmeler sonucu, yeni bir ırk bileşiminin oluşması
374ırkçı toplumbilimBireylerin, birey kümelerinin toplumsal yeri ile insanın gövde ve doku yapısı (kafatasının büyüklük ve biçimi, boy, saç rengi vb.) arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu ileri süren, toplumsal olayları bu açıdan inceleyen ırkçı görüş.
375ırkçılıkİnsanların toplumsal özelliklerini dirimbilimsel, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.
376içegöçBir ülkeye başka ülkelerden bireylerin ya da toplumsal kümelerin gelip yerleşmesi.
377içerikToplumsal olguların kurucu öğelerinin toplamı bu olgulardaki gelişmelerle biçim değişikliklerinin belirleyici etkeni.
378içerik çözümlemesiBaşta yığın iletişim araçları olmak üzere genel olarak yazılı ve sözlü belgelerin içeriğinin sayısal olarak incelenmesi.
379içgöçBir ülke sınırları içinde bireylerin ya da toplumsal kümelerin bir yerden başka yere gidip yerleşmeleri.
380içsel yanHerhangi bir olgu ya da sürecin dışsal yanı aracılığı ile bilinebilen, ancak bu dışsal yanı da yasalılık özelliği ile kendisi belirleyen özü.
381içten evlenmeYalnız aynı boy, köy, oymak ya da başka tür bir toplumsal kümenin üyeleri arasında evlenmelere izin veren aile düzeni.
382ikieşlilikBir erkeğin iki kadınla ya da bir kadının iki erkekle birlikte yaşadığı evlilik biçimi.
383ikincil küme(Cooley) Üyeleri arasındaki ilişkiler ortak çıkardan ileri gelen, yüz yüze değil, dolaylı olan, görece büyük boyutlu toplumsal küme.
384ikincil yakınlarBir kişinin içinde yetiştiği çekirdek aile üyeleri dışındaki hısım ve dünürleri.
385ikiyerlilikYeni evlenen çiftin gerek kocanın gerekse kadının babaevinde yaşıyabildiği evlilik biçimi.
386iklimuyumToplumsal kümelerin, dirimbilimsel bakımdan yeni bir ortamın iklim koşullarına uyum sağlaması süreci.
387iletişimDüşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı, görüntü vb. aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci.
388ilişkiOlaylar ve nesneler arasında var olan karşılıklı bağlılık.
389ilkeHer tasarımsal dizgenin temeli, odak kavramı olan ve ilgili bütün olaylar için geçerli olabilen bir öneri.
390ilkel ortaklık düzeniBütün insan topluluklarının evrimlerinin çok erken bir aşamasında yaşamış oldukları, üretimin ortaklaşa gerçekleştirildiği, ürünün eşit olarak bölüşülüp tüketimin de ortaklaşa yapıldığı ilk toplumsal-ekonomik düzen.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir