Toplum Bilim - XML


IDTerimAçıklama
391ilkel toplumYazılı uygarlığa geçmemiş olan toplum.
392ilkörneklerRuhbilimci Jung'a göre ortak bilinçaltını oluşturan, atalardan kalma tasarımlar.
393imeceDaha çok kırsal topluluklarda, bireysel ailelerin türlü üretim etkinlikleri ile kimi topluluk hizmetlerinin köydeki bütün ya da birçok ailelerin karşılıklı yardımlaşması yoluyla yapılması.
394inakçılıkYer ve zaman koşulları ne olursa olsun değişmez sayılan kavramlara ve açıklamalara dayanan, doğru'nun nesnel olması gerektiği ilkesini bilmezlikten gelip, araştırma ve eleştirme yapmayan anlayış.
395inanBir şeyin doğruluğunu tanıtlamasız kabul etme.
396inançHerhangi bir öneriyi doğru diye benimseme.
397insanDüşünme ve konuşma yetileri olan bilinçli, toplumsal canlı.
398insan doğasıBelli bir yer ve zamanda insanın doğal ve toplumsal çevresi içinde oluşturduğu davranışlarına ilişkin özelliklerin tümü.
399insan ilişkileriBir toplumsal küme içindeki üyelerarası ilişkilerin, insan kişiliğinin tam gelişimini sağlayacak, yönetimde elerkçi ülküleri gerçekleştirecek ve verimliliği arttıracak biçimde düzenlenmesi amacına yönelik yönetimsel önlemler.
400insanbiçimcilikİnsanın özelliklerini Tanrı'ya (tanrılara), doğanın dış güçlerine vb. aktararak bunları insan biçiminde tasarlayan görüş.
401insanbilimİnsanın kökenini, evrimini, dirimbilimsel özelliklerini, toplumsal ve ekinsel yönlerini inceleyen bilim dalı.
402insanbilimcilikİnsanı doğanın en üstün ürünü sayan, insanın bütün özel yönlerini ve niteliklerini onun doğal kökenleri ile açıklayan düşünce akımı.
403insanbilimsel coğrafyaİnsanı ve toplumu doğal çevrenin belirlediğini öne süren toplumbilim akımı.
404insancılıkİnsan onuruna saygıyı sağlamak, onun gönencini ve bütün yönleriyle gelişmesini gerçekleştirmek, bu amaçla toplumsal yaşamda gereken elverişli koşulları yaratmak ülküsü.
405insancoğrafyasıToplumlar ya da bireyler ile doğal çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri incelemeyi amaçlayan, "Doğa insanın elleri arasında bir kil parçasıdır." görüşünü savunan toplumbilim akımı.
406insanın türeyimi kuramıİnsanın taşıl dönemi maymunundan gelişerek oluştuğunu, bu oluşumun itici gücünün ilkel insanın toplumsal çalışması olduğunu öne süren kuram.
407insaniçincilikİnsanı evrenin özeği sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinsel nitelikli bir anlayış.
408istençİnsanın herhangi bir eylemi gerçekleştirme yolunda, iç ve dış koşullarıyla belirlenen bilinçli kararlılığı.
409istenç özgürlüğüİstencin insan eylemlerini belli bir ölçüde belirleme özelliği.
410istenççilikİnsan istencinin çevreden bağımsız olduğunu, bu istencin doğanın ve toplumun temelini oluşturduğunu savunan düşünce akımı.
411iş kümesiToplumsaI yapı içinde türdeş işleri ya da görevleri yapan, bu etkinlikleri sürdüğü ve geliştiği ölçüde karşılıklı bağlılık duygusu duyan kişilerin oluşturduğu toplumsal küme.
412işbırakımıİşçilerin, ücretlerine ve çalışma koşullarına ilişkin isteklerinin işverence yerine getirilmemesi durumunda ya da kimi ülkelerde yasayla tanındığı gibi bir halk, bir işçi devinimiyle dayanışmak amacıyla, belli kurallara uyarak topluca çalışmayı durdurmala
413işbölümüBir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi süreci.
414işçi birliğiİşçilerin, türlü ortak çıkarlarını gerçekleştirmek ve korumak amacıyla oluşturdukları dernek.
415işçilerin ortasınıflaşmasıKimi toplumbilimcilere göre, anamalcı işleyim toplumlarında işçi sınıfı üyelerinin ekonomik durumlarındaki düzelme sonucu sınıf bilinci ve dayanışmasından uzaklaşıp orta sınıf yaşama biçimine ve değerlerine özenmeleri.
416işgücüBir toplumda 15-64 yaşlar arasındaki nüfus bölümü.
417işlemsel tammGörgül gözlemlerin, ölçümlerin nesnel sonuçlarına dayalı, güvenilirlik ölçüsü yüksek olan ve tanımlanan şeyin tanınması ya da ortaya çıkarılması için baş vurulan yolları, kullanılan araçları belirten tanımlama.
418işlemselcilikOlguların görgül gözlem ve araştırma yollarıyla elde edilmiş olan anlamları dışında bir anlamı olamayacağını, insan eylemi dışında nesnel gerçeklik bulunmadığını ileri süren görüş.
419işlevcilik1. Toplumsal yapıyı oluşturan öğelerin işlevlerini aydınlatmaya ağırlık veren kuramsal tutum. 2-(Toplumbilimde) Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan bir karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herh
420işleyim bölgesiBir kent, bölge ya da ülkede işleyim çalışmalarının en yaygın etkinlik biçimi olduğu alan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir